UD "LOVRAN"

UD "LOVRAN"
43.istarske divizije 3, 51415 Lovran 
 
Poštovani studenti i roditelji, u želji da vam olakšamo proces prijave u Učenički dom Lovran pripremili smo za Vas i on line prijavnicu. Ukoliko imate dodatnih pitanja možete nas kontaktirati na E-mail: dom@ucenicki-dom-lovran.hr ili na tel. broj 051/292-444.

Dobro došli i hvala Vam što ste izabrali Učenički dom Lovran.

PRIJAVNICA STUDENTI :

ZAMOLBA ZA SMJEŠTAJ ZA AKADEMSKU GODINU 2023./2024.

OPĆI PODACI STUDENTA:

ADRESA STANOVANJA STUDENTA (RODITELJA - SKRBNIKA):

Izjava o privatnosti:

Pojmovi koji se u ovoj Izjavi upotrebljavaju u muškome rodu odnose se na pripadnike obaju spolova. Osobne podatke učenika, studenta, njegovih roditelja ili zakonitih skrbnika Učenički dom prikuplja u postupku pripreme za sklapanje ugovora o upisu u učenički dom. Za osobne podatke koji prema Članku 9 EU 2016/679 Opće uredbe o zaštiti podataka predstavljaju obradu posebnih kategorija osobnih podataka, a za koje Učenički dom ima pravnu obavezu prikupljanja sukladno "Pravilniku o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama" i "Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje" fizička osoba u svojstvu Ispitanika (učenik, student, njegov roditelj ili zakoniti skrbnik) potpisom prijavnice za smještaj daje izričitu privolu za obradu tih podataka u svrhu pripreme i eventualnog sklapanja ugovora o upisu u učenički dom. Navedenu privolu ispitanik ima pravo povući, ali u tom slučaju Učenički dom neće biti u mogućnosti provesti cjeloviti postupak vrednovanja.

vi prikupljeni podaci koristit će se isključivo u navedenu svrhu i zaštićeni su sukladno EU 2016/679 Općoj uredbi o zaštiti podataka i Zakonu o primjeni opće uredbe o zaštiti podataka. Rezultati vrednovanja prijava za smještaj objavit će se na oglasnoj ploči Učeničkog doma sukladno pravnoj obavezi Učeničkog doma u vidu liste koja sadrži ime i prezime učenika ili studenta. U slučaju da Ispitanik iz bilo kojeg razloga ne sklopi ugovor o upisu u učenički dom, prikupljeni osobni podaci se pohranjuju na zaštićeno mjesto u trajanju od 3 mjeseca, te se po isteku tog vremena uništavaju.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com